O Fundacji

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Kultury „WOBEC”, zwana dalej „Fundacją” i jest ustanowiona przez Piotra Kotlarz, obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Marię Paszkiewicz w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szerokiej 29/2, w dniu 14 stycznia 2016 r., nr rep. A nr 23/2016.

3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

4. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

CELE FUNDACJI

1. Fundacja jest powołana do prowadzenia i wspierania działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, artystycznej oraz charytatywno-opiekuńczej, opieki społecznej, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego określonego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące dobru i szczęściu każdego człowieka.

3. Fundacja dąży do wywyższenia godności człowieka przez rozwój jego twórczych możliwości na miarę wymogów współczesnego świata.

4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

5. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia innych.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes